ΤΥΛΙΧΤΑ

Καλή σας Όρεξη!

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΓΟΙΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑ

              


5.20

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΚΕΜΠΑΠ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΚΕΜΠΑΠ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.70

ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΚΟΤΟΜΠΕΙΚΟΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.70

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.70

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΤΥΛΙΧΤΟ ΜΕ ΤΑΛΑΓΑΝΙ

              


2.50

ΤΥΛΙΧΤΟ ΜΕ ΤΑΛΑΓΑΝΙ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ

              


3.80

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΔΙΑΙΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.80

ΔΙΑΙΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΔΙΑΙΤΗΣ LIGHT ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΠΙΤΑ

              


3.50

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΕΔΕΣ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΓΙΓΑΣ

              


5.20

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΑ

              


4.20

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΓΟΊΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΕΜΠΆΠ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΕΜΠΆΠ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΕΜΠΆΠ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.40

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΤΥΛΙΧΤΌ ΜΕ ΤΑΛΑΓΆΝΙ

              


2.50

ΤΥΛΙΧΤΌ ΜΕ ΤΑΛΑΓΆΝΙ ΚΑΙ ΚΡΈΑΣ

              


3.80

ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.80

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.40

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.10

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.10

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.10

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.10

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.40

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.80

ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΤΥΛΙΧΤΌ ΜΕ ΤΑΛΑΓΆΝΙ ΚΑΙ ΚΡΈΑΣ

              


3.80

ΤΥΛΙΧΤΌ ΜΕ ΤΑΛΑΓΆΝΙ

              


2.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.40

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΕΜΠΆΠ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΕΜΠΆΠ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΕΜΠΆΠ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑ

              


4.20

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΓΟΊΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.10

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.10

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.40

ΔΙΑΊΤΗΣ LIGHT ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.80

ΣΟΥΒΛΆΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΏΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.20

ΤΥΛΙΧΤΌ ΜΕ ΤΑΛΑΓΆΝΙ ΚΑΙ ΚΡΈΑΣ

              


3.80

ΤΥΛΙΧΤΌ ΜΕ ΤΑΛΑΓΆΝΙ

              


2.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.40

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΓΑΛΟΠΟΎΛΑΣ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΟΤΟΜΠΈΙΚΟΝ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΕΜΠΆΠ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΕΜΠΆΠ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΕΜΠΆΠ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑ

              


4.20

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.20

ΓΟΊΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΊΤΑ

              


3.30

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕ ΠΊΤΑ

              


2.50

ΝΤΟΜΑΤΟΚΕΦΤΈΔΕΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΕΦΤΈΔΕΣ ΣΆΝΤΟΥΙΤΣ ΓΊΓΑΣ

              


4.00