ΣΚΕΠΑΣΤΕΣ

Καλή σας Όρεξη!

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΙΚΡΉ


8.00

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕΓΑΛΗ


11.80

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΙΚΡΉ


8.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΕΓΑΛΗ


11.80

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΙΚΡΉ


8.00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΜΕΓΑΛΗ


11.80

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΜΙΚΡΉ


8.00

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΜΕΓΑΛΗ


12.00

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


8.00

ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗ


11.80

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


8.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗ


11.80

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΗ


8.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗ


11.80

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΗ


6.00

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ


9.00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ


7.00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ


11.00

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΙΚΡΉ


6.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕΓΆΛΗ


10.50

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΗ


6.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗ


10.00

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΗ


4.50

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ


7.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ


5.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ


9.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ


9.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ


5.50

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ


7.50

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΗ


4.50

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΗ


6.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕΓΆΛΗ


10.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΙΚΡΉ


6.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΛΗ


9.50

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΗ


5.50

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ


7.50

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΙΚΡΗ


4.50

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕΓΑΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΣΤΗΘΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΗ


6.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΓΎΡΟΣ ΚΟΤΌΠΟΥΛΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΕΓΆΛΗ


10.50

ΚΟΝΤΟΣΟΎΒΛΙ ΜΙΚΡΉ


6.50

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΜΠΙΦΤΈΚΙ ΜΟΣΧΑΡΊΣΙΟ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΚΑΛΑΜΆΚΙ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΙΚΡΉ


6.00

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΕΓΆΛΗ


10.00

ΓΎΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΌ ΜΙΚΡΉ


6.00